Všeobecné obchodní podmínky pro nákup vstupenek

Všeobecné obchodní podmínky společnosti mtms Solutions GmbH pro prodej vstupenek a registraci na akce

 

Rozsah
 

Tyto VOP (Všeobecné obchodní podmínky) jsou podkladem pro prodej/zprostředkování vstupenek, oprávnění ke vstupu a veškerých doplňkových služeb spotřebitelům a společnostem prostřednictvím prodejní platformy společnosti mtms Solutions GmbH.

Všeobecné informace

Společnost mtms Solutions GmbH jako zprostředkovatel prodává vstupenky na základě pověření příslušného organizátora. To znamená, že sama společnost mtms Solutions GmbH v žádném případě není organizátorem akcí inzerovaných prostřednictvím své platformy ani přímým prodejcem vstupenek na tyto akce. Totéž platí také pro akce, na které je umožněn vstup nikoliv na základě vstupenek, ale například na základě seznamu hostů, a to bez ohledu na to, zda je vstup na akci zpoplatněn či nikoliv.

V těchto Podmínkách se dále používá pojem “kupující” nezávisle na skutečnosti, zda za služby platí či nikoliv, a výraz „vstupenka“ pro jakýkoliv typ oprávnění ke vstupu na akci.

Smluvní strany a platnost

Akce jsou vždy pořádány organizátorem, přičemž sama společnost mtms není organizátorem, ale zprostředkovatelem prodeje vstupenek na základě pověření organizátorem. V souvislosti s danou akcí se tedy uzavírá pouze smlouva mezi kupujícím a organizátorem.

Pro zprostředkování vstupenek a jejich nákup a/nebo registraci na akce platí pouze tyto „Všeobecné podmínky pro nákup vstupenek“. Využitím našich služeb, zejména zakoupením vstupenek nebo registrací na akce, příslušný zákazník přijímá platnost těchto Všeobecných podmínek.

Jedná-li se o samotnou akci, platí kromě Všeobecných obchodních podmínek společnosti mtms Solutions GmbH rovněž Všeobecné obchodní podmínky příslušného organizátora akce (dále: VOP organizátora). VOP organizátora se zobrazují při nákupu vstupenek, resp. na webových stránkách organizátora, některé vstupenky pak na tyto podmínky přímo odkazují. Jméno příslušného organizátora je uvedeno v internetovém obchodě a na vstupence.
 
Rozhodné právo:
Pro tyto Podmínky platí rakouské právo s vyloučením právní úpravy prodeje OSN. Smluvní strany tímto vyjadřují svůj souhlas s rakouskou jurisdikcí. V případě spotřebitelů je soudní příslušností míněno jejich bydliště v Rakousku, ve všech ostatních případech pak příslušný soud v Salcburku.

Salvátorská klauzule:

Bylo-li by některé ustanovení těchto VOP neúčinné nebo nezákonné, zůstávají všechna ostatní ustanovení nedotčena tímto neúčinným resp. nezákonným opatřením a nadále tudíž platí. Neúčinné ustanovení je nahrazeno ustanovením, jež se co nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení a zároveň je právně účinné.

Zrušení/odvolání a odpovědnost

Společnost mtms Solutions GmbH neručí za případné zrušení/odvolání akce či změnu způsobu konání akce (tzv. změněná nabídka). Stejně tak společnost mtms Solutions GmbH v takových případech není povinna uhradit náklady za vstupné. Dále také nenese odpovědnost v případě insolvence nebo platební neschopnosti organizátora. Společnost mtms Solutions GmbH je prostřednictvím procesu objednávky pověřena kupujícím (tj. Vámi), aby zpracovala nákup vstupenky včetně jejího doručení. Společnost mtms Solutions GmbH však nemůže nijak ovlivnit cenu ani počet a rozdělování vstupenek. Za toto zcela přebírá odpovědnost organizátor. Stejně tak veškeré informace o akci poskytne také výhradně organizátor. Společnost mtms Solutions GmbH nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za tyto informace. To platí zejména, ale nikoliv výlučně, pro údaje o místě a čase konání akce a jejího předmětu nebo obsahu.
 

Právo na odstoupení od smlouvy resp. právo na odvolání souhlasu

Při nákupu vstupenek resp. oprávnění ke vstupu na akce nevzniká právo na odstoupení od smlouvy (resp. právo na odvolání souhlasu) podle zákona o prodeji na dálku (§ 11 zákona o dálkovém a zahraničním podnikání), protože tyto akce spadají pod služby v oblasti volnočasových aktivit (§ 18 odst. 1 bod 10). Kromě toho nemáte právo odstoupit od nákupu zvukových či obrazových záznamů nebo počítačového softwaru, jež jsou dodávány v zapečetěném obalu, byla-li po dodání odstraněna pečeť.

Ve všech ostatních případech se na smlouvy se spotřebiteli vztahuje následující:
 

Pokyny pro odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy

Od smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo třetí osoba, kterou jste označili a která není dopravcem, převzal/-a zboží;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte informovat naši společnost:

mtms Solutions GmbH
A-5301 Eugendorf, Nordstraße 4
Telefon: +43 6225 29010
E-Mail: office@mtms.at

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení řádné lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, jsme povinni Vám vrátit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, a to včetně uhrazení nákladů za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je náš standardní nejlevnější typ doručení), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, nebylo-li s Vámi výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám nebudou za toto vrácení účtovány dodatečné poplatky.

Vrácení peněz můžeme odmítnout do doby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali zpět, v závislosti na tom, která z těchto možností nastane dříve.

Zboží jste povinni nám zaslat zpět na následující adresu nebo osobně předat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy:

mtms Solutions GmbH
A-5301 Eugendorf, Nordstraße 4
Telefon: +43 6225 29010
E-Mail: office@mtms.at

Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty v délce 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží hradíte Vy.

Jakékoliv znehodnocení zboží jste povinni uhradit v případě, že je toto znehodnocení způsobeno manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Šablona formuláře pro odstoupení od smlouvy:

Příjemce:

mtms Solutions GmbH
A-5301 Eugendorf, Nordstraße 4

E-Mail: office@mtms.at


 

Tímto odstupuji/odstupujeme od mnou/námi uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží/poskytnutí následující služby.
* Zboží/služba:

------------------------------------------
* Objednáno dne _______  / Přijato dne ___________

Jméno spotřebitele/-ů:
___________________________________________
Adresa spotřebitele/-ů 
___________________________________________


Podpis spotřebitele/ů (pouze při písemném podání)  
Datum 

Proces nákupu, poskytování služeb

Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ podává kupující nabídku na uzavření kupní smlouvy. Při registraci na akci zákazník podává nabídku na uzavření nezpoplatněné smlouvy o vstupence nebo oprávnění ke vstupu kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat zdarma“ nebo „Registrovat“. Kupní smlouva se uzavírá až okamžikem přijetí nabídky společností mtms Solutions GmbH prostřednictvím potvrzení objednávky ve formě předání vstupenek nebo potvrzení registrace. Pokud vybrané vstupenky (s vybranou cenou, kategorií nebo místem k sezení) již nejsou k dispozici, bude kupující o této skutečnosti vyrozuměn a budou mu nabídnuty možné alternativy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující pověřuje společnost mtms Solutions GmbH výhradně zpracováním nákupu vstupenek a předáním resp. dodáním vstupenek. Vstupenky se obvykle dodávají v elektronické podobě. Tato elektronická vstupenka obsahuje unikátní kód, jenž zákazníka opravňuje ke vstupu na akci. Doručení vstupenek nebo potvrzení registrace se obvykle provádí zasláním e-mailu, SMS zprávy nebo stažením souboru PDF, přičemž splnění jedné z těchto možností znamená splnění povinnosti doručení ze strany společnosti mtms Solutions GmbH. Kupující proto nemá právní nárok na vícečetné dodání prostřednictvím různých způsobů doručení, a to i za předpokladu, že doručení probíhá ve většině případů více cestami (např. stažení a zaslání elektronickou poštou). Kupující je odpovědný za kontrolu informací na lístku ihned po jeho dodání a také za okamžité hlášení chyb společnosti mtms Solutions GmbH, jelikož tyto chyby nemohou být ve všech případech opraveny resp. musejí být opraveny velmi rychle.

Kupující může lístky při vstupní kontrole předložit buď v tištěné podobě anebo stažené ve svém mobilním telefonu.

Odstoupení od smlouvy nebo stornování vstupenek ze strany kupujícího není možné, viz informace v bodě Právo na odstoupení.

V některých případech je u akce možné vybrat konkrétní místa k sezení, konkrétní kategorii nebo oblast (sektor). Tyto údaje jsou obvykle viditelné na lístku nebo jsou uvedeny v potvrzení registrace.

V některých případech může být nevyhnutelné tuto volbu později změnit. To může být nutné například v případě změn místních podmínek, jiných provozních požadavků, úředních podkladů, nedostupnosti sedadel nebo kategorií nebo překročení kvót atd. V takových případech bude kupující informován a bude mu nabídnuta odpovídající alternativa (např. odpovídající sedadlo). Není-li k dispozici ekvivalentní alternativa a kupujícímu je nabídnuta alternativa s vyšší hodnotou s možností doplatku anebo alternativa s nižší hodnotou s možností vyrovnání rozdílu v ceně, je kupující oprávněn požadovat namísto toho změnu znění smlouvy. V žádném z těchto případů nemá kupující nárok na náhradu nákladů.

Společnost mtms Solutions GmbH neurčuje kategorie vstupenek, ceny, přidělení míst ke stání nebo sezení ani časové přidělení určitého množství vstupenek: to vše je odpovědností organizátora akce. Pořadatel si dále vyhrazuje právo provést drobné nebo objektivně odůvodněné změny v souvislosti s pořádáním akce. Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo provádět změny v dostupnosti, cenách nebo jiných vlastnostech služeb poskytovaných společností mtms Solutions GmbH.

Náklady a poplatky

Všechny uvedené ceny zahrnují veškeré daně a poplatky. Zákonná daň z přidané hodnoty je rovněž již zahrnuta v uvedených cenách.

Poplatky: Na nákup vstupenek se mohou vztahovat prodejní poplatky nebo poplatky za služby (poplatek za nákup v předprodeji) nebo poplatky za doručení a platbu. Tyto jsou buď již zahrnuty v uvedené ceně vstupenky, nebo mohou být zobrazeny či sděleny samostatně. Tato skutečnost závisí na typu události. Zákazník bude v každém případě informován o všech vzniklých poplatcích nejpozději v momentě před kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Poplatky, které kupujícímu vzniknou v důsledku použití platebních prostředků (např. rezervační poplatek ze strany jeho banky nebo vydavatele kreditní karty), se nepovažují za poplatky spadající do sféry společnosti mtms, a nejsou proto společností mtms Solutions GmbH propláceny.

Platba celkové částky je splatná ihned po uzavření smlouvy. V závislosti na typu akce jsou nabízeny různé způsoby platby. Obvykle se jedná o platbu kartou, okamžitý převod a PayPal. Pokud kupující bez udání závažného důvodu zruší svou platbu nebo u společnosti PayPal použije ochranu kupujícího, vzniknou společnosti mtms Solutions GmbH náklady a výdaje, které kupujícímu naúčtuje, a to včetně zákonně přípustných nákladů souvisejících s prodlením a upomínáním.

Šíření vstupenek

Aby se zabránilo vyprodání vstupenek a „černému trhu“ v oblasti prodeje vstupenek - což zpravidla znamená nevýhodu pro spotřebitele - je počet vstupenek, jež si kupující může zakoupit, nebo jež si v případě registrace může zaregistrovat, omezen v závislosti na konkrétní události společností mtms Solutions GmbH. Obcházení tohoto omezení zadáním různých identit nebo uživatelských účtů kupujícím bude považováno za porušení našich Všeobecných obchodních podmínek pro nákup vstupenek.

V těchto případech si společnost mtms Solutions GmbH vyhrazuje právo zablokovat kupujícímu možnost budoucích nákupů resp. registrací a zamezit mu v možnosti dalšího využívání našich služeb.

Kupující dále nesmí veřejně nabízet zakoupené vstupenky, existuje-li možnost, že takto dosáhne ceny, jež přesahuje původní kupní cenu. To platí například pro aukce všeho druhu (např. eBay).

Profesionální nebo komerční prodej vstupenek nebo použití vstupenek v rámci marketingových akcí, soutěží, cestovních nabídek nebo kombinace s jinými nabídkami či produkty vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas společnosti mtms Solutions GmbH.

Jakékoli porušení výše uvedených omezení opravňuje společnost mtms Solutions GmbH, kromě vyloučení kupujícího z dalšího využívání našich služeb, zablokovat dané vstupenky bez jakékoliv náhrady a zahájit proti němu další právní kroky. Na žádost společnosti mtms Solutions GmbH je kupující povinen poskytnout údaje o osobách, kterým vstupenky předal.

Odpovědnost

V souladu se zákonnými ustanoveními odpovídá společnost mtms Solutions GmbH kupujícímu za škodu, která byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, dále za škodu způsobenou následkem porušení garantované kvality předmětu plnění a která se zakládá na zaviněném porušení základních smluvních závazků (tzv. hlavních závazků), která je následkem zaviněné újmy na zdraví, těle nebo životě, nebo za kterou je podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku poskytována záruka. U dalších škod způsobených porušením základních smluvních povinností v důsledku prosté nedbalosti ze strany společnosti mtms je odpovědnost společnosti mtms Solutions GmbH omezena na předvídatelné škody typické pro smlouvu, a to maximálně do výše ceny vstupenky. Nároky na náhradu škody za jiné škody vzniklé v důsledku porušení vedlejších povinností nebo jiných než základních povinností jsou vyloučeny v případě prosté nedbalosti.

Ochrana osobních údajů a autorské právo, chování v průběhu akce

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zakoupením vstupenky nebo registrací na akci kupující neodvolatelně uděluje organizátorovi a také společnosti mtms Solutions GmbH bezplatné právo publikovat a používat jeho obrazový a hlasový záznam pro všechna současná i budoucí média. To platí pro všechny záznamy pořízené organizátorem, společností mtms nebo některou jimi pověřenou osobou.

Účast na akci za účelem vytvoření mediální reportáže (včetně internetových služeb) je podmíněna souhlasem organizátora akce. Bez předchozího souhlasu organizátora není kupujícím povoleno nahrávat zvuk ani pořizovat fotografie a videa, pokud se tak neděje výhradně pro soukromé, nekomerční účely. Je také zakázáno veřejně distribuovat a/nebo reprodukovat zvukové, fotografické a filmové záznamy nebo videozáznamy, a to zejména prostřednictvím internetu nebo mobilní sítě, nebo podporovat jiné osoby při těchto činnostech či jim tyto aktivity umožňovat. Přístroje nebo systémy, jež lze pro tyto činnosti použít, nesmějí být přinášeny na místo konání akce bez předchozího souhlasu organizátora.

Pro účast na akci platí domácí řád organizátora a místa konání. Zakoupením vstupenky a svou účastí na akci s ním kupující vyjadřuje svůj souhlas. Zakázáno je zejména, avšak ne výlučně, přinášet si s sebou na místo konání akce alkohol, lahve, zbraně, pyrotechniku nebo jiné nebezpečné předměty. V případě potřeby může organizátor z bezpečnostních důvodů zkontrolovat dodržování těchto zákazů prostřednictvím kontrol osobních věcí a bezpečnostních kontrol (skenování).

V případě nedodržení předpisů může být kupujícímu odepřen vstup nebo může být kupující vyloučen z účasti na akci z místa konání. Náhrada nákladů je v takovém případě výslovně vyloučena.

Společnost mtms Solutions GmbH může z budoucího využívání jejích služeb vyloučit osoby, které poruší výše uvedené předpisy.